پیوندها

این صفحه شامل پیوندهایم به صفحات نِت دوستان، همفکران، و دیگر افراد یا سایت‌هایی که هر از گاهی بهشان سر می‌زنم است.

اگر دوست داشتید سری هم به صفحهٔ پیوندها در بخش انگلیسی سایت بزنید.

توجه: درج پیوند صرفاً به معنای تأیید یا موافقت با تمام ایده‌ها یا نظرات مقصد پیوند نیست.

افراد

پروژه‌ها، بنیادها، و غیره