کلید GPG بندعلی

برای ارسال رایانامه (ایمیل) رمزگذاری‌شده با GPG به من به نشانی bandali@kelar.org یا bandali@gnu.org می‌توانید از کلید عمومی GPG من با اثر انگشت (fingerprint) ذیل برای رمزنگاری پیام‌تان استفاده کنید:

BE62 7373 8E61 6D6D 1B3A  08E8 A21A 0202 4881 6103

برای یادگیری چگونگی رمزنگاری رایانامه می‌توانید به راهنمای محافظت از ایمیل شخصی تهیه شده توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد مراجعه کنید.