کلید GPG

برای ارسال رایانامه (ایمیل) رمزگذاری‌شده با GPG به من به نشانی bandali@gnu.org می‌توانید از کلید عمومی GPG من با مشخصات ذیل برای رمزنگاری پیامتان استفاده کنید:

$ gpg \
  --dry-run \
  --import --import-options=import-show \
  --keyid-format=long --with-fingerprint bandali-pubkey.txt 2>/dev/null
pub  rsa4096/A21A020248816103 2018-10-17 [C] [expires: 2025-01-04]
   Key fingerprint = BE62 7373 8E61 6D6D 1B3A 08E8 A21A 0202 4881 6103
uid              Amin Bandali <bandali@kelar.org>
uid              Amin Bandali <bandali@gnu.org>
uid              Amin Bandali <mab@gnu.org>
uid              Amin Bandali <bandali@uwaterloo.ca>
uid              Amin Bandali <bandali@csclub.uwaterloo.ca>
uid              Amin Bandali <amin@shemshak.org>
uid              Amin Bandali <abandali@uwaterloo.ca>
uid              Amin Bandali <abandali@csclub.uwaterloo.ca>
uid              Amin Bandali <amin.bandali@savoirfairelinux.com>
uid              Amin Bandali <amin.bandali@canonical.com>
uid              Amin Bandali <bandali@canonical.com>
uid              Amin Bandali <bandali@ubuntu.com>
uid              Amin Bandali <bandali@gnu.ca>
uid              Amin Bandali <bandali@debian.org>
sub  rsa4096/8B44A0CDC7B956F2 2018-10-17 [S] [expires: 2025-01-04]
sub  rsa4096/1D52D14EBCF3BE08 2018-10-17 [E] [expires: 2025-01-04]
sub  rsa4096/4040DFEC6EC13F3A 2018-10-17 [A] [expires: 2025-01-04]

برای یادگیری چگونگی رمزنگاری رایانامه می‌توانید به راهنمای محافظت از ایمیل شخصی تهیه شده توسط بنیاد نرم‌افزار آزاد مراجعه کنید.